第十四話ประสบการณ์จากเมืองอิซูโมะ หน้าที่ 14

เยี่ยมชมศาลเจ้าที่สักการะเทพคุสุโนะคามิ เทพแห่งการกลั่นเหล้าสาเก ที่ศาลเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในบันทึกประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

ดินแดนอิซุโมะและเหล้าสาเกญี่ปุ่นนี้มีประวัติอันยาวนานและเกี่ยวพันกันอย่างลึกซึ้ง โดยศาลเจ้าซากะที่ปรากฏอยู่ใน "อิซุโมะโนะคุนิฟุโดคิ" ซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่ถูกเรียบเรียงขึ้นในปี 733 ถือเป็นศาลเจ้าที่สักการะเทพแห่งการกลั่นเหล้าสาเก

ศาลเจ้าซากะ

ศาลเจ้าซากะเป็นศาลเจ้าชินโตแห่งแรกที่ระลึกถึงการกลั่นเหล้าสาเก ซึ่งตามตำนานเล่าว่า เทพเจ้าจำนวนมากจะมาชุมนุมกันที่ชายฝั่งแม่น้ำที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง และได้สร้างครัวและเริ่มจัดเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล้าสาเก จากนั้นจัดงานเลี้ยงเหล้าสาเกกันอย่างต่อเนื่อง 180 วัน ชื่อ "ซากะ" จึงเป็นที่มาของคำว่า "สาเก" นั่นเอง และภายในศาลเจ้าแห่งนี้ก็ยังมีการกลั่นเหล้าสาเกมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลสำคัญที่เรียกว่า "เทศกาลโดบุโรคุ" โดยหัวหน้านักบวชจะหมักโดบุโรคุ (เหล้าสาเกก่อนนำไปกลั่น) และผู้กลั่นเหล้าสาเกจากทั่วจังหวัดชิมาเนะจะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อดื่มเหล้าโดบุโรคุและอธิษฐานขอให้เป็นปีที่ดี เหล้าสาเกจะผลิตขึ้นด้วยการนำข้าวมาหมัก ที่ศาลเจ้าซากะจึงสักการะเทพแห่งการหมักทั้งหลายด้วยเช่นกัน รวมถึงเทพแห่งโชยุด้วย เนื่องจากเหล้าสาเกเริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก ในช่วงไม่กี่ปีมานี้จึงมีผู้มาสักการะที่ศาลเจ้าซากะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในวันเทศกาลโดบุโรคุในเดือนตุลาคม ที่นี่ก็จะคึกคักไปด้วยผู้มาสักการะชาวต่างชาติ

ancient japan izumo
ancient japan izumo
ancient japan izumo

ถังเหล้าสาเกที่เป็นเครื่องสักการะแด่เทพเจ้า

ศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขา แม้ว่าจะสามารถเดินทางไปได้ด้วยรถยนต์ แต่ผู้มาสักการะจำนวนมากก็ยังนิยมเดินผ่านประตูโทริอิหินที่บริเวณเชิงเขา แล้วเดินขึ้นบันไดที่ทอดตัวยาวขึ้นมายังศาลเจ้า และอุโบสถหลักขนาดเล็กก็ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนอกจากนักบวชเข้ามา อุโบสถหลักที่ถูกสร้างขึ้นด้วยไม้สนที่ไม่ทาสีนี้เป็นรูปแบบที่เรียกว่าไทฉะซุคุริ (สถาปัตยกรรมศาลเจ้าใหญ่) ที่ทำพื้นยกสูงโดยใช้เสาไม้ ด้านหน้าของอุโบสถหลักคืออุโบสถสวดสักการะขนาดเล็กที่เรียกว่า "ไฮเด็น" ซึ่งผู้มาสักการะจะมารวมตัวกันที่นี่และทำพิธี ส่วนนักบวชจะทำพิธีในห้องขนาดเล็กที่อยู่ข้างเคียงซึ่งมีบันไดเชื่อมต่อกับประตูของอุโบสถหลัก ที่นี่จะมีแท่นบูชาแบบดั้งเดิม โคมไฟ กระจกที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวเหล่าเทพ เครื่องสักการะเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถังเหล้าสาเกที่เป็นจุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ รวมทั้งภายในเขตศาลเจ้ายังมีศาลเจ้าขนาดเล็กอยู่บางส่วน เช่น ศาลเจ้าที่ถูกเรียกว่า "ศาลเจ้าเอกิ" ที่เป็นศาลเจ้าสักการะเทพแห่งโรคระบาด

ancient japan izumo
ancient japan izumo
ancient japan izumo
ancient japan izumo
ancient japan izumo

izumo experience